Zatrudnienie Ukraińca

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

Czy wiesz, że... ?

Nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce narażają pracodawcę na surowe kary finansowe (do 30 000 zł), karę pozbawienia wolności (do lat 3), zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Chcesz zatrudnić legalnie w Polsce obywatela Ukrainy? Muszą być spełnione dwa warunki:

  1. pobyt cudzoziemca jest legalny, a podstawa pobytowa daje mu dostęp do rynku pracy (tutaj przeczytasz o legalnym pobycie),

  2. pracodawca posiada odpowiedni dokument legalizujący zatrudnienie Ukraińca, o ile nie jest on zwolniony z obowiązku jego posiadania.

Chcesz szybko i skutecznie uzyskać dokumenty legalizujące zatrudnienie obywatela Ukrainy? Zapytaj o bezpłatną wycenę.

Podstawowe dokumentu legalizujące zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce to:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,

  • zezwolenie na pracę typ A,

  • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę (karta pobytu),

  • zezwolenie na pracę sezonową.

Ukrainiec może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, natomiast procedura uzyskania do tego celu odpowiednich pozwoleń jest skomplikowana i nierzadko kończy się niepowodzeniem, przez co ta forma samozatrudnienia staje się mniej atrakcyjna.

Wybór formy legalizacji zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju wykonywanej pracy, narodowości, historii zatrudnienia, posiadanych dokumentów legalizujących pobyt czy oczekiwań pracodawcy. Poniżej przybliżymy pokrótce typy dokumentów uprawniających Ukraińców do podjęcia pracy w Polsce.

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Warunkiem jest, aby praca cudzoziemca nie była związana z działalnością podmiotu określoną w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r/przepisach dotyczących pracy sezonowej. Dodatkowo okres pracy cudzoziemca przy tej formie legalizacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (łącznie z okresem przepracowanym u innych pracodawców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYP A

Zezwolenie typ A to dokument legalizujący zatrudnienie Ukraińca na okres do 3 lat. Wnioskodawcą o zezwolenie jest pracodawca, który zobligowany jest do uzyskania takiego dokumentu, jeżeli cudzoziemiec nie jest zwolniony z obowiązku jego posiadania. Wniosek składa się w Wojewódzkim Urzędzie właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu chcącego zatrudnić Ukraińca.

Jeżeli chcesz żeby procedura uzyskania zezwolenia typu A stała się dla Ciebie prosta, szybka i bezpieczna, zapraszamy do współpracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu takich dokumentów, dzięki czemu oszczędzisz wiele czasu oraz zyskasz pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione.

Uwaga! Nie można zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę uzyskanego przez innego pracodawcę.

JEDNOLITE ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ (KARTA POBYTU)

Ukrainiec może posiadać kartę pobytu, którą uzyskuje się w przypadku posiadania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydanego np. na podstawie zatrudnienia u konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji o udzieleniu zezwolenia. 

 

Obcokrajowiec posiadający ważną kartę pobytu wydaną na podstawie zatrudnienia może bez dodatkowych dokumentów wykonywać pracę tylko na rzecz pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia. W przypadku zmiany pracodawcy lub utraty pracy cudzoziemiec musi wystąpić o nową kartę i dopełnić szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

UWAGA! Zatrudnienie pracownika na podstawie karty pobytu wydanej na prace u innego pracodawcy uznawane jest za nielegalne i grozi surowymi sankcjami zarówno dla pracodawcy jak i cudzoziemca.

 

O zezwolenie występuje pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca w zakresie działalności określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. m.in.: 

  • uprawa roślin,

  • chów i hodowla zwierząt,

  • działalność usługowa wspomagającą te prace,

  • działalność w ramach obsługi obiektów noclegowych oraz restauracji i innych placówek gastronomicznych.

Maksymalny okres pracy, którą można wykonywać w ramach tego zezwolenia to 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

Jak działamy?

Krok 1

Kontaktujesz się

z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Kontakt

Krok 2

Bezpłatnie szukamy najlepszego rozwiązania

i przedstawiamy niezobowiązujący kosztorys

Krok 3

Zajmujemy się

całą procedurą

i dostarczamy gotowy dokument

Korzyści z powierzenia nam Twojej sprawy:

Oszczędność czasu

Uzyskamy zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie przy Twoim minimalnym zaangażowaniu. Nie musisz zagłębiać się w zawiłości przepisów prawnych, stać w kolejkach, samodzielnie kompletować obszernej dokumentacji czy prowadzić korespondencji z urzędami. 

Gwarancja powodzenia

Doświadczeni Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sytuacją szukają najkorzystniejszego rozwiązania, które da gwarancję powodzenia. Uzyskanie dokumentów z nami staje się proste, szybkie i bezpieczne.

Rozliczenie za efekt

Stosujemy sprawiedliwy model rozliczenia za efekt. Dzięki temu masz pewność, że zależy nam na doprowadzeniu sprawy do końca tak samo jak Tobie.

Bezpieczeństwo

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemca będą legalne w świetle prawa, dzięki czemu zabezpieczysz się przed surowymi sankcjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Pobierz darmowego e-booka