Pobyt cudzoziemca

POBYT CUDZOZIEMCA

Chcąc zatrudnić cudzoziemca, pracodawca poza obowiązkiem uzyskania dokumentu legalizującego zatrudnienie, o ile jest wymagane, ma również obowiązek weryfikacji legalności pobytu cudzoziemca w Polsce.

UWAGA! Nie każdy dokument legalizujący pobyt daje cudzoziemcowi dostęp do rynku pracy.

Nie wiesz czy możesz legalnie zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce? Skontaktuj się z nami.

Czy wiesz, że... ?

Nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce (w tym zatrudnienie nielegalnie przebywającego cudzoziemca)  narażają pracodawcę na surowe kary finansowe (do 30 000 zł), karę pozbawienia wolności (do lat 3), zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wybrane podstawy pobytowe cudzoziemców:

 • pobyt w ramach ruchu bezwizowego - cudzoziemiec posiadający paszport biometryczny może przebywać na terenie państw strefy Schengen maksymalnie 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni kalendarzowych.

 • pobyt na podstawie wizy - UWAGA!  Nie każdy typ wizy uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie Polski.

 • pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) - cudzoziemiec posiada prawo do pobytu w Polsce oraz do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia . UWAGA! Cudzoziemiec nie może podjąć zatrudnienia u pracodawcy niewskazanego w decyzji, jeżeli nie dopełnił ustawowych obowiązków związanych z wygaśnięciem przesłanki do wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia (np. zmiana pracodawcy, utrata pracy).

Przeczytaj więcej o karcie pobytu

 • pobyt na podstawie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy - najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu, cudzoziemiec może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jeżeli jest on kompletny, wojewoda przyjmuje go i umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który legalizuje pobyt. Pobyt jest legalny do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu lub do momentu otrzymania decyzji II Instancji w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej. UWAGA! Możliwość zatrudnienia cudzoziemca przebywającego na tej podstawie zależy od treści wniosku, który został przez niego złożony. Stempel nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu z Polski nie będzie możliwości ponownego wjazdu cudzoziemca na jego podstawie.

 • pobyt na podstawie dokumentów legalizujących pobyt obywateli UE, EOG i Szwajcarii - jest to typ zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Pobyt staje się legalny na czas nieoznaczony, natomiast karta pobytu ważna jest przez 5 lat i po upływie tego okresu należy ubiegać się o nową. Z takim zezwoleniem cudzoziemiec może podróżować do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym.

 • pobyt na podstawie innych decyzji pobytowych.

KARTA POBYTU

Cudzoziemcy bardzo często ubiegają się o kartę pobytu, która wraz z ważnym paszportem zagranicznym stanowi potwierdzenie uprawnienia do pobytu w Polsce. Uprawnia ona także do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. 

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy posiadają jeden z poniższych tytułów do pobytu:

 1. zezwolenie na pobyt czasowy - przeczytaj więcej o tym dokumencie,

 2. zezwolenie na pobyt stały,

 3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

 4. status uchodźcy,

 5. ochronę uzupełniającą,

 6. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Uzyskanie karty pobytu to skomplikowana, trwająca wiele miesięcy procedura, w której należy wykazać uzasadniony powód przebywania cudzoziemca w Polsce powyżej 3 miesięcy.

Potrzebujesz uzyskać kartę pobytu? Zapytaj o bezpłatną wycenę

Ważne!

 • karta pobytu to dokument pobytowy, który zazwyczaj nie wystarcza do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce (tutaj przeczytasz o dokumentach legalizujących zatrudnienie).

 • wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu,

 • w przypadku uzyskania decyzji odmownej, w terminie 7 dni istnieje możliwość odwołania się od decyzji Wojewody, 

 • pieczątka w paszporcie otrzymana przy złożeniu wniosku stanowi potwierdzenie legalnego pobytu podczas toczącego się postępowania, nawet po utracie ważności posiadanej dotychczasowo wizy/karty pobytu.

 

Jak działamy?

Krok 1

Kontaktujesz się

z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Kontakt

Krok 2

Bezpłatnie szukamy najlepszego rozwiązania

i przedstawiamy niezobowiązujący kosztorys

Krok 3

Zajmujemy się

całą procedurą

i dostarczamy gotowy dokument

Korzyści z powierzenia nam Twojej sprawy:

Oszczędność czasu

Uzyskamy zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie przy Twoim minimalnym zaangażowaniu. Nie musisz zagłębiać się w zawiłości przepisów prawnych, stać w kolejkach, samodzielnie kompletować obszernej dokumentacji czy prowadzić korespondencji z urzędami. 

Gwarancja powodzenia

Doświadczeni Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sytuacją szukają najkorzystniejszego rozwiązania, które da gwarancję powodzenia. Uzyskanie dokumentów z nami staje się proste, szybkie i bezpieczne.

Rozliczenie za efekt

Stosujemy sprawiedliwy model rozliczenia za efekt. Dzięki temu masz pewność, że zależy nam na doprowadzeniu sprawy do końca tak samo jak Tobie.

Bezpieczeństwo

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemca będą legalne w świetle prawa, dzięki czemu zabezpieczysz się przed surowymi sankcjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Pobierz darmowego e-booka