Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to jeden z dokumentów, który możesz uzyskać, aby legalnie zatrudnić pracownika pochodzącego z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W ich przypadku możesz bowiem skorzystać z procedury uproszczonej, nazywanej również "procedurą oświadczeniową".

Uzyskamy wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do legalnego zatrudnienia cudzoziemca. Skontaktuj się z nami.

Gdzie złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy ?

Warunkiem skorzystania z zalet procedury uproszczonej jest uzyskanie wpisu do ewidencji w odpowiednim urzędzie pracy. W przypadku osób prawnych będzie to urząd na terenie powiatu, gdzie została zarejestrowana firma, a w przypadku osób fizycznych – miejsce pobytu stałego (zameldowania na pobyt stały). Wypełniając oświadczenie, będziesz musiał wpisać w formularzu dane pracodawcy, dane cudzoziemca, datę rozpoczęcia pracy i planowany okres jej wykonywania, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę PKDG oraz miejsce wykonywania pracy. Po uzupełnieniu oświadczenie dla cudzoziemca do pracy w Warszawie możesz złożyć na jeden z trzech dostępnych sposobów: osobiście, listownie lub elektronicznie. Aby skorzystać z ostatniego z wymienionych sposobów potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

Oświadczenie dla cudzoziemca Warszawa - jak złożyć?

Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z oświadczeniem.

Bez względu na to, jaki sposób składania oświadczenia wybierzesz, musisz do niego dołączyć m.in.:

  • ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

  • dowód opłaty za złożenie oświadczenia,

  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy,

  • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Czas potrzebny na uzyskanie potwierdzenia wpisania oświadczenia do ewidencji

Jeżeli urząd pracy nie będzie żądał od Ciebie dodatkowych wyjaśnień, to w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia oświadczenia bez braków formalnych otrzymasz wpis do ewidencji. Jeżeli jednak zostaną stwierdzone jakieś braki w dokumentacji, to czas na rozpatrzenie sprawy wydłuża się do 30 dni.

Oświadczenie dla cudzoziemca Warszawa - obowiązki do wypełnienia po otrzymaniu wpisu do ewidencji oświadczeń.

Otrzymanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dla cudzoziemca w Warszawie wymaga od Ciebie dopełnienia jeszcze kilku obowiązków. Jednym z nich jest poinformowanie na piśmie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia pracy widniejącej na oświadczeniu. Następnie musisz zawrzeć z pracownikiem umowę w formie pisemnej. Musi ona zostać przedstawiona cudzoziemcowi  w języku dla niego zrozumiałym. . Ostatnim krokiem jest obowiązek zgłoszenia pracownika w przeciągu 7 dni do ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – jeżeli wymagać tego będzie sytuacja.

Pamiętaj, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala mu na pracę w Polsce jedynie 180 dni w przeciągu 12 miesięcy. Jeżeli planujesz jego zatrudnienie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, będzie musiał otrzymać on zezwolenie na pracę.